Investor Relations

  

จุดเด่นในการลงทุน

  • ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ชั้นนำของประเทศไทย
  • มีคลื่นความถี่เพียงพอในการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้ครบทั้ง 4G/3G/2G
  • พร้อมสำหรับโอกาสในการเติบโตจากบริการข้อมูล
  • สถานะการเงินที่พร้อมสำหรับโอกาสทางธุรกิจในอนาคต

อัพเดททิศทางธุรกิจ ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2561

ผลประกอบการ: ไตรมาสที่ 3/2561

ข่าวสารล่าสุด