Investor Relations

  

กำหนดการคืนหนี้

กำหนดการคืนหนี้เงินกู้ระยะยาว ณ สิ้นไตรมาส 3/2560


กำหนดการคืนหนี้เงินกู้ระยะยาว (ล้านบาท) ณ สิ้นไตรมาส 3/2560 เงินกู้ หุ้นกู้
ปี 2560 0 0
ปี 2561 0 2,000
ปี 2562 7,875 1,500
ปี 2563 7,875 4,000
ปี 2564 เป็นต้นไป 1,750 24,000