Investor Relations

  

การจ่ายเงินปันผล

รอบผลประกอบการ วันที่จ่ายปันผล ประเภทการจ่ายปันผล อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด
(บาทต่อหุ้น)
01 ม.ค. 2559 - 30 มิ.ย. 2559 10 ส.ค. 2559 เงินปันผล 0.42
01 ต.ค. 2558 - 31 ธ.ค. 2558 20 เม.ย. 2559 เงินปันผล 0.52
01 ก.ค. 2558 - 30 ก.ย. 2558 17 พ.ย. 2558 เงินปันผล 0.72
01 เม.ย. 2558 - 30 มิ.ย. 2558 18 ส.ค. 2558 เงินปันผล 0.80
01 ม.ค. 2558 - 31 มี.ค. 2558 22 พ.ค. 2558 เงินปันผล 0.89
01 ต.ค. 2557 - 31 ธ.ค. 2557 10 เม.ย. 2558 เงินปันผล 2.34
01 ก.ค. 2557 - 30 ก.ย. 2557 21 พ.ย. 2557 เงินปันผล 1.57
01 เม.ย. 2557 - 30 มิ.ย. 2557 15 ส.ค. 2557 เงินปันผล 1.58
01 ม.ค. 2557 - 31 มี.ค. 2557 27 พ.ค. 2557 เงินปันผล 1.42
01 ก.ค. 2556 - 30 ก.ย. 2556 28 พ.ย. 2556 เงินปันผล 1.32
01 เม.ย. 2556 - 30 มิ.ย. 2556 16 ส.ค. 2556 เงินปันผล 1.28
01 ม.ค. 2556 - 31 มี.ค. 2556 23 พ.ค. 2556 เงินปันผล 1.12
01 ต.ค. 2555 - 31 ธ.ค. 2555 12 เม.ย. 2556 เงินปันผล 1.66
01 ก.ค. 2555 - 30 ก.ย. 2555 16 พ.ย. 2555 เงินปันผล 1.13
01 ม.ค. 2555 - 30 มิ.ย. 2555 22 ส.ค. 2555 เงินปันผล 2.27
01 ต.ค. 2554 - 31 ธ.ค. 2554 27 เม.ย. 2555 เงินปันผล 1.38
01 ต.ค. 2554 - 31 ธ.ค. 2554 12 ม.ค. 2555 กรณีพิเศษ 16.46
01 ม.ค. 2553 - 31 ธ.ค. 2553 19 พ.ค. 2554 เงินปันผล 3.21
  19 พ.ย. 2553 เงินปันผล 0.56
01 ม.ค. 2552 - 31 ธ.ค. 2552 26 พ.ค. 2553 เงินปันผล 1.39
01 ม.ค. 2551 - 31 ธ.ค. 2551 25 พ.ค.2552 เงินปันผล 1.50
01 ม.ค. 2550 - 31 ธ.ค. 2550 14 พ.ค. 2551 เงินปันผล 0.73