Investor Relations

  

รายงานการถือหุ้นของคณะกรรมการและผู้บริหาร

รายชื่อกรรมการและการถือครองหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีดังนี้

รายชื่อ ตำแหน่ง จำนวนหุ้นที่ถือ
ณ วันที่ 31 ธ.ค. 58
จำนวนหุ้นที่ถือ
ณ วันที่ 31 ธ.ค. 59
เพิ่ม/
ลด
1. นายบุญชัย เบญจรงคกุล ประธานกรรมการ 10 10 -
2. นายมอร์เทน คาร์ลเซน ซอร์บี้ รองประธานกรรมการ - - -
3. นายจุลจิตต์ บุณยเกตุ กรรมการอิสระ - 15,000 15,000
4. นางกมลวรรณ วิปุลากร กรรมการอิสระ - - -
5. นายสตีเฟ่น วูดรุฟ ฟอร์ดแฮม กรรมการอิสระ 10,000 หุ้น
6,000 NVDR
10,000 หุ้น
6,000 NVDR
-
6. นางชนัญญารักษ์ เพ็ชร์รัตน์ กรรมการอิสระ - - -
7. นายลาร์ส โอเคะ วัลเดอมาร์ นอร์ลิ่ง กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - - -
8. นางสาวธันวดี วงศ์ธีรฤทธิ์ กรรมการ - - -
9. นายทอเร่ จอห์นเซ่น กรรมการ - - -
10. นายฮากุน บรัวเซ็ท เชิร์ล กรรมการ - - -
11. นางทูเน่ ริปเปล (1) กรรมการ - - -
12. นายคริสโตเฟอร์ อดัม ลาสก้า (2) กรรมการ - - -

หมายเหตุ:

  • (1) นางทูเน่ ริปเปล เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการเข้าใหม่แทนนายริชาร์ด โอลาฟ โอว์ (ซึ่งออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559) ตามมติคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559
  • (2) นายคริสโตเฟอร์ อดัม ลาสก้า เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการเข้าใหม่แทนนายมาร์ติน ยาคอบ ฟูรูเซ็ต (ซึ่งลาออกจากการเป็นกรรมการเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2559) ตามมติคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 8/2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2559


รายชื่อคณะผู้บริหารของบริษัทและการถือครองหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีดังนี้

รายชื่อ ตำแหน่ง จำนวนหุ้นที่ถือ
ณ วันที่ 31 ธ.ค. 58
จำนวนหุ้นที่ถือ
ณ วันที่ 31 ธ.ค. 59
เพิ่ม/
ลด
1. นายลาร์ส โอเคะ วัลเดอมาร์ นอร์ลิ่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - - -
2. นายซเวเร่ เพ็ดเดอร์เซ็น รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มการเงิน - 3,000 NVDR +3,000 NVDR
3. นายสิทธิโชค นพชินบุตร (1) รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มการตลาด - 103,000 หุ้น +103,000 หุ้น
4. นายปัญญา เวชบรรยงรัตน์ (2) รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มการขาย - - -
5. นายประเทศ ตันกุรานันท์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มเทคโนโลยี 6,900 หุ้น 19,700 หุ้น +12,800 หุ้น
6. นายแอนดริว ทอร์ โอดวาร์ กวาลเซท รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มดิจิทัล - - -
7. นางสาวนาฎฤดี อาจหาญวงศ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบุคคล - - -
8. นายภารไดย ธีระธาดา (3) รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มกิจการองค์กร - - -

หมายเหตุ:

  • (1) นายสิทธิโชค นพชินบุตร เข้าดำรงตำแหน่งรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มการตลาดแทนนายซิกวาร์ท โวส เอริคเซน เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2559
  • (2) นายปัญญา เวชบรรยงรัตน์ เข้าดำรงตำแหน่งรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มการขายแทนนายอลัน บองเก้ เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559
  • (3) นายภารไดย ธีระธาดา เข้าดำรงตำแหน่งรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มกิจการองค์กรแทนนายราจีฟ บาวา เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2559