Investor Relations

  

กราฟราคาหลักทรัพย์

Updated: 24 May 2018 16:40

ตัวย่อหุ้น สกุลเงิน ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย เปลี่ยนแปลง % เปลี่ยนแปลง ช่วงห่างจำนวนวัน ช่วงเวลา 52 สัปดาห์
DTAC THB 45.50 5,624,800 -1.00 -2.15 45.25 - 46.75 41.25 - 59.75

 

Chart Type