Investor Relations

  

กราฟราคาหลักทรัพย์

Updated: 26 May 2017 16:39

ตัวย่อหุ้น สกุลเงิน ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย เปลี่ยนแปลง % เปลี่ยนแปลง ช่วงห่างจำนวนวัน ช่วงเวลา 52 สัปดาห์
DTAC THB 43.75 8,776,500 - - 43.75 - 44.50 28.00 - 46.75

 

Chart Type