Investor Relations

  

กราฟราคาหลักทรัพย์

Updated: 18 Oct 2018 16:38

ตัวย่อหุ้น สกุลเงิน ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย เปลี่ยนแปลง % เปลี่ยนแปลง ช่วงห่างจำนวนวัน ช่วงเวลา 52 สัปดาห์
DTAC THB 44.75 7,792,700 -0.50 -1.10 43.75 - 45.25 36.00 - 54.50

 

Chart Type