กำหนดการคืนหนี้เงินกู้ (ล้านบาท) ณ สิ้นไตรมาส 1/2562


กำหนดการคืนหนี้เงินกู้ (ล้านบาท) ณ สิ้นไตรมาส 1/2562 เงินกู้ หุ้นกู้
ปี 2562 11,500 1,500
ปี 2563 6,000 4,000
ปี 2564 - 2,500
ปี 2565 เป็นต้นไป - 21,500