คำนิยาม

A

ARPU รายได้เฉลี่ยต่อเลขหมายต่อเดือน (Average Revenue per User)

B

BTO สร้าง-โอน-ดำเนินการ

C

CAPEX เงินลงทุน
CDP The Central Depository (Pte) Limited
CDR บันทึกรายละเอียดการใช้งาน (Call Detail Record)

E

EDGE Enhanced Data-Rates for GSM Evolution

G

GB กิกะไบต์หรือหนึ่งพันล้านไบต์ เป็นหน่วยวัดปริมาณข้อมูล
GHz กิกะเฮิรตซ์ เป็นหน่วยวัดคลื่นความถี่
GPRS General Packet Radio Service
GSM Global System for Mobile Communications

H

HSPA High Speed Package Access, ชื่อเรียกเทคโนโลยี 3G

I

IMEI International Mobile Equipment Identity
IMT กิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล (International Mobile Telecommunications)
IVR ระบบตอบรับอัตโนมัติ (Interactive Voice Response System)

L

LTE Long-Term Evolution, ชื่อเรียกเทคโนโลยี 4G

M

MB เมกะไบต์หรือหนึ่งล้านไบต์ เป็นหน่วยวัดปริมาณข้อมูล
MHz เมกะเฮิรตซ์หรือหนึ่งล้านเฮิรตซ์ เป็นหน่วยวัดความถี่
MMS บริการรับส่งข้อความมัลติมีเดีย (Multimedia Messaging Service)
MNP บริการที่ผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่สามารถขอให้ผู้ให้บริการโอนย้ายเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ของตนไปใช้บริการของผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่รายอื่นได้ (Mobile Number Portability)
MOU ปริมาณการใช้งานนาทีต่อเลขหมายต่อเดือน (Minute of Use)
MVNO ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ไม่มีโครงข่ายเป็นของตนเอง (Mobile Virtual Network Operator)

P

PCN 1800 ระบบการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ดิจิตอล จีเอสเอ็ม ในคลื่นความถี่ 1800
Penetration Rate อัตราส่วนจำนวนเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ต่อประชากรรวม

S

SMS บริการรับส่งข้อความตัวอักษร (Short Message Service)

V

VAS บริการเสริม (Value Added Service)
VOIP การสื่อสารทางเสียงผ่านอินเทอร์เน็ต (Voice Over Internet Protocol)

W

WiFi, Wi-Fi ไวไฟ (Wireless Fidelity) เทคโนโลยีการสื่อสารแบบไร้สายประเภทหนึ่ง

ก.ล.ต. สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
กสท บริษัท กสท โทรคมนาคม จำากัด (มหาชน) (เดิมคือการสื่อสารแห่งประเทศไทย)
กสทช. คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

ค่าเชื่อมโยงโครงข่ายโทรคมนาคม ค่าเชื่อมโยงโครงข่ายโทรคมนาคมที่ชำาระให้แก่ทีโอทีเพื่อเชื่อมโยงโครงข่ายกับโครงข่ายโทรคมนาคมของทีโอที (Access Charge)
ค่าเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม (ไอซี) ค่าเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมที่ชำระให้แก่ผู้ประกอบการรายอื่นเพื่อเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม (Interconnection Charge)

จำนวนลูกค้าเพิ่ม จำนวนลูกค้าใหม่สุทธิที่หักด้วยจำนวนลูกค้าที่ออกจากระบบ

ดีทีเอ็น, ดีแทค ไตรเน็ต บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด

ตลท. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ Singapore Exchange Securities Trading Limited (SGX-ST)

ทีโอที บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) (เดิมคือองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย)
เทคโนโลยี 3G เทคโนโลยีการสื่อสารในยุคที่ 3
เทคโนโลยี 4G เทคโนโลยีการสื่อสารในยุคที่ 4

แบนด์วิดท์ ความกว้างของคลื่นความถี่

ยูคอม บริษัท ยูไนเต็ด คอมมูนิเกชั่น อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)

สมาร์ทโฟน โทรศัพท์ที่รองรับระบบปฏิบัติการต่างๆ ที่มีคุณสมบัติการทำงานเทียบเคียงกับคอมพิวเตอร์
สัญญาร่วมการงาน สัญญาให้ดำเนินการให้บริการวิทยุคมนาคมระบบเซลลูลาร์ระหว่าง กสท กับ บริษัทฯ (รวมถึงฉบับแก้ไขเพิ่มเติม)