2556 ลูกค้ารายเดือน ลูกค้าเติมเงิน รวม
จำนวนผู้ใช้บริการ
3,502,235 24,440,009 27,942,244
จำนวนผู้ใช้บริการเพิ่มสุทธิ
168,380 302,981 471,361
ARPU
591 159 210
MOU
295 206 217