รายงานการถือหุ้นของคณะกรรมการและผู้บริหาร

โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างการจัดการของบริษัทประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และฝ่ายบริหาร นอกจากนี้ ยังมีคณะกรรมการอื่น ๆ ในระดับบริหารอีกหลายชุดเพื่อทำหน้าที่ควบคุมดูแลนโยบายภายในองค์กรเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการดำเนินงาน

คณะกรรมการบริษัท

ในระหว่างปี 2561 มีกรรมการลาออกจากตำแหน่ง 3 ท่าน และมีกรรมการเข้าใหม่ 3 ท่าน ดังนั้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 11 ท่าน ประกอบด้วย

 • กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 10 ท่าน (โดยเป็นกรรมการอิสระจำนวน 4 ท่าน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 36.4 ของคณะกรรมการบริษัท)
 • กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1 ท่าน ได้แก่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

รายชื่อกรรมการและการถือครองหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีดังนี้

ลำดับ รายชื่อ ตำแหน่ง จำนวนหุ้นที่ถือ ณ วันที่ 31 ธ.ค. 60 จำนวนหุ้นที่ถือ ณ วันที่ 31 ธ.ค. 61 เพิ่ม/
ลด

1

นายบุญชัย เบญจรงคกุล ประธานกรรมการ 10 หุ้น 10 หุ้น -
คู่สมรส   - - -
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ   - - -
2
นายเพตเตอร์ บอเร่ เฟอร์เบิร์ค รองประธานกรรมการ - - -
คู่สมรส   - - -
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ   - - -
3
นายจุลจิตต์ บุณยเกตุ กรรมการอิสระ - - -
คู่สมรส   15,000 หุ้น 15,000 หุ้น -
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ   - - -
4
นางกมลวรรณ วิปุลากร กรรมการอิสระ - - -
คู่สมรส   - - -
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ   - - -
5
นายสตีเฟ่น วูดรุฟ ฟอร์ดแฮม กรรมการอิสระ 10,000 หุ้น
6,000 NVDR
10,000 หุ้น
6,000 NVDR
-
คู่สมรส   - - -
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ   - - -
6
นางชนัญญารักษ์ เพ็ชร์รัตน์ กรรมการอิสระ - - -
คู่สมรส   - - -
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ   - - -
7
นางอเล็กซานดรา ไรช์ (1) กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และรักษาการรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มการตลาด - - -
คู่สมรส   - - -
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ   - - -
8
นายกุนน่าร์ โจฮัน เบอร์เทลเซ่น (2) กรรมการ - - -
คู่สมรส   - - -
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ   - - -
9
นายฮากุน บรัวเซ็ท เชิร์ล กรรมการ - - -
คู่สมรส   - - -
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ   - - -
10
นางทูเน่ ริปเปล กรรมการ - - -
คู่สมรส   - - -
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ   - - -
11
นายซเวเร่ เพ็ดเดอร์เซ็น กรรมการ - - -
คู่สมรส   - - -
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ   - - -

หมายเหตุ:

 • (1) นางอเล็กซานดรา ไรช์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการเข้าใหม่แทนนายลาร์ส โอเคะ วัลเดอมาร์ นอร์ลิ่ง (ซึ่งลาออกจากการเป็นกรรมการเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2561) มีผลตั้งแต่วันที่ 14 กันยายน 2561 ตามมติคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 8/2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2561
 • (2) นายกุนน่าร์ โจฮัน เบอร์เทลเซ่น เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการเข้าใหม่แทนนายทอเร่ จอห์นเซ่น (ซึ่งลาออกจากการเป็นกรรมการเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561) มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ตามมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2561


โดยมีข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการที่ลาออกระหว่างปี 2561 รวมทั้งการถือครองหุ้นของกรรมการดังกล่าว ดังนี้

ลำดับ
รายชื่อ ตำแหน่ง จำนวนหุ้นที่ถือ ณ วันที่ 31 ธ.ค. 60 จำนวนหุ้นที่ถือ ณ วันที่ 31 ธ.ค. 61 เพิ่ม/
ลด
1
นายทอเร่ จอห์นเซ่น (2) กรรมการ - - -
คู่สมรส   - - -
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ   - - -
2
นายลาร์ส โอเคะ วัลเดอมาร์ นอร์ลิ่ง (3) กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - - -
คู่สมรส   - - -
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ   - - -
3
นางสาวธันวดี วงศ์ธีรฤทธิ์(4) กรรมการ - - -
คู่สมรส   - - -
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ   - - -

หมายเหตุ:

 • (1) ไม่มีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้น / ซื้อขายหุ้นในระหว่างปี 2561
 • (2) นายทอเร่ จอห์นเซ่น ลาออกจากการเป็นกรรมการเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561
 • (3) นายลาร์ส โอเคะ วัลเดอมาร์ นอร์ลิ่ง ลาออกจากการเป็นกรรมการเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2561
 • (4) นางสาวธันวดี วงศ์ธีรฤทธิ์ ลาออกจากการเป็นกรรมการเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2561

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทได้แก่ (1) นายบุญชัย เบญจรงคกุล (2) นายเพตเตอร์ บอเร่ เฟอร์เบิร์ค (3) นายฮากุน บรัวเซ็ท เชิร์ล (4) นายกุนน่าร์ โจฮัน เบอร์เทลเซ่น (5) นางชนัญญารักษ์ เพ็ชร์รัตน์ และ (6) นางอเล็กซานดรา ไรช์ โดยกรรมการสองในหกท่านนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

คณะผู้บริหาร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทำหน้าที่หัวหน้าของฝ่ายบริหาร โดยโครงสร้างองค์กรของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ได้แบ่งสายงานในองค์กรเป็น 6 สายงาน ได้แก่ กลุ่มการเงิน กลุ่มการตลาด กลุ่มงานขาย กลุ่มเทคโนโลยี กลุ่มบุคคล และกลุ่มกิจการองค์กรและพัฒนาธุรกิจ

รายชื่อผู้บริหารและจำนวนหุ้นที่ถือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีดังนี้

ลำดับ
รายชื่อ ตำแหน่ง จำนวนหุ้นที่ถือ
ณ วันที่ 31 ธ.ค. 60
จำนวนหุ้นที่ถือ
ณ วันที่ 31 ธ.ค. 61
เพิ่ม/
ลด
1
นางอเล็กซานดรา ไรช์ (1)(2) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และรักษาการตำแหน่งรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มการตลาด - - -
คู่สมรส   - - -
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ   - - -
2
นายดิลิป ปาล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มการเงิน - - -
คู่สมรส   - - -
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ   - - -
3
นายประเทศ ตันกุรานันท์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มเทคโนโลยี 10,000 หุ้น 10,000 หุ้น -
คู่สมรส   - - -
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ   - - -
4
นางสาวนาฎฤดี อาจหาญวงศ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบุคคล - - -
คู่สมรส   - - -
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ   - - -
5
นายราจีฟ บาวา (3) รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มกิจการองค์กรและพัฒนาธุรกิจ และรักษาการตำแหน่งรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มงานขาย - - -
คู่สมรส   - - -
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ   - - -

หมายเหตุ: ในปี 2561 มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างองค์กรซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งผู้บริหาร ดังนี้

 • (1) นางอเล็กซานดรา ไรช์ เข้าดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารแทนนายลาร์ส โอเคะ วัลเดอมาร์ นอร์ลิ่ง มีผลตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม 2561 ตามมติคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 7/2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2561
 • (2) นายแอนดริว ทอร์ โอดวาร์ กวาลเซท ได้ลาออกจากบริษัทวันที่ 16 กรกฎาคม 2561 และบางส่วนของกลุ่มงานการตลาดได้ถูกนำมารวมกับกลุ่มงานพาณิชย์ โดยนายปัญญา เวชบรรยงรัตน์ ได้เข้าดำรงตำแหน่ง รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มการตลาด มีผลตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม 2561 ต่อมานายปัญญา เวชบรรยงรัตน์ ลาออกจากตำแหน่งผู้บริหารมีผลตั้งแต่วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 นางอเล็กซานดรา ไรช์ ได้เข้าดำรงตำแหน่งรักษาการตำแหน่งรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มการตลาดในช่วงระหว่างการสรรหาผู้มีความเหมาะสมในตำแหน่งนี้ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561
 • (3) นายราจีฟ บาวา รักษาการตำแหน่งรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มงานขาย ในช่วงระหว่างการสรรหาผู้มีความเหมาะสมในตำแหน่งนี้ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2562 โดยตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 บริษัทได้แต่งตั้ง นางสาว ทิพยรัตน์ แก้วศรีงาม ให้ดำรงตำแหน่งรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มงานขาย โดย ณ. วันที่ ดำรงตำแหน่งไม่ได้ถือหุ้นของบริษัท
 • (4) นายปานเทพย์ นิลสินธพ ได้รับการแต่งตั้งให้เข้าดำรงตำแหน่งรักษาการรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มดิจิทัล ระหว่างวันที่ 16 กรกฎาคม 2561 ถึงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 ก่อนมีการปรับโครงสร้างองค์กร ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 ทั้งนี้ ระหว่างปี 2561 นายปัญญา เวชบรรยงรัตน์และนายปานเทพย์ นิลสินธพ ซึ่งเป็นผู้บริหารตามนิยามของ สำนักงาน ก.ล.ต. ในขณะนั้น ซึ่งรวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลทั้งสองไม่ได้ถือหุ้นและไม่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นในช่วงที่ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร