โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างการจัดการของบริษัทประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และฝ่ายบริหาร นอกจากนี้ ยังมีคณะกรรมการอื่น ๆ ในระดับบริหารอีกหลายชุดเพื่อทำหน้าที่ควบคุมดูแลนโยบายภายในองค์กรเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการดำเนินงาน

คณะกรรมการบริษัท

ในระหว่างปี 2561 มีกรรมการลาออกจากตำแหน่ง 3 ท่าน และมีกรรมการเข้าใหม่ 3 ท่าน ดังนั้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 11 ท่าน ประกอบด้วย

รายชื่อกรรมการและการถือครองหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีดังนี้

ลำดับ รายชื่อ ตำแหน่ง จำนวนหุ้นที่ถือ ณ วันที่ 31 ธ.ค. 60 จำนวนหุ้นที่ถือ ณ วันที่ 31 ธ.ค. 61 เพิ่ม/
ลด

1

นายบุญชัย เบญจรงคกุล ประธานกรรมการ 10 หุ้น 10 หุ้น -
คู่สมรส   - - -
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ   - - -
2
นายเพตเตอร์ บอเร่ เฟอร์เบิร์ค รองประธานกรรมการ - - -
คู่สมรส   - - -
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ   - - -
3
นายจุลจิตต์ บุณยเกตุ กรรมการอิสระ - - -
คู่สมรส   15,000 หุ้น 15,000 หุ้น -
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ   - - -
4
นางกมลวรรณ วิปุลากร กรรมการอิสระ - - -
คู่สมรส   - - -
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ   - - -
5
นายสตีเฟ่น วูดรุฟ ฟอร์ดแฮม กรรมการอิสระ 10,000 หุ้น
6,000 NVDR
10,000 หุ้น
6,000 NVDR
-
คู่สมรส   - - -
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ   - - -
6
นางชนัญญารักษ์ เพ็ชร์รัตน์ กรรมการอิสระ - - -
คู่สมรส   - - -
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ   - - -
7
นางอเล็กซานดรา ไรช์ (1) กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และรักษาการรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มการตลาด - - -
คู่สมรส   - - -
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ   - - -
8
นายกุนน่าร์ โจฮัน เบอร์เทลเซ่น (2) กรรมการ - - -
คู่สมรส   - - -
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ   - - -
9
นายฮากุน บรัวเซ็ท เชิร์ล กรรมการ - - -
คู่สมรส   - - -
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ   - - -
10
นางทูเน่ ริปเปล กรรมการ - - -
คู่สมรส   - - -
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ   - - -
11
นายซเวเร่ เพ็ดเดอร์เซ็น กรรมการ - - -
คู่สมรส   - - -
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ   - - -

หมายเหตุ:โดยมีข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการที่ลาออกระหว่างปี 2561 รวมทั้งการถือครองหุ้นของกรรมการดังกล่าว ดังนี้

ลำดับ
รายชื่อ ตำแหน่ง จำนวนหุ้นที่ถือ ณ วันที่ 31 ธ.ค. 60 จำนวนหุ้นที่ถือ ณ วันที่ 31 ธ.ค. 61 เพิ่ม/
ลด
1
นายทอเร่ จอห์นเซ่น (2) กรรมการ - - -
คู่สมรส   - - -
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ   - - -
2
นายลาร์ส โอเคะ วัลเดอมาร์ นอร์ลิ่ง (3) กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - - -
คู่สมรส   - - -
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ   - - -
3
นางสาวธันวดี วงศ์ธีรฤทธิ์(4) กรรมการ - - -
คู่สมรส   - - -
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ   - - -

หมายเหตุ:

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทได้แก่ (1) นายบุญชัย เบญจรงคกุล (2) นายเพตเตอร์ บอเร่ เฟอร์เบิร์ค (3) นายฮากุน บรัวเซ็ท เชิร์ล (4) นายกุนน่าร์ โจฮัน เบอร์เทลเซ่น (5) นางชนัญญารักษ์ เพ็ชร์รัตน์ และ (6) นางอเล็กซานดรา ไรช์ โดยกรรมการสองในหกท่านนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

คณะผู้บริหาร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทำหน้าที่หัวหน้าของฝ่ายบริหาร โดยโครงสร้างองค์กรของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ได้แบ่งสายงานในองค์กรเป็น 6 สายงาน ได้แก่ กลุ่มการเงิน กลุ่มการตลาด กลุ่มงานขาย กลุ่มเทคโนโลยี กลุ่มบุคคล และกลุ่มกิจการองค์กรและพัฒนาธุรกิจ

รายชื่อผู้บริหารและจำนวนหุ้นที่ถือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีดังนี้

ลำดับ
รายชื่อ ตำแหน่ง จำนวนหุ้นที่ถือ
ณ วันที่ 31 ธ.ค. 60
จำนวนหุ้นที่ถือ
ณ วันที่ 31 ธ.ค. 61
เพิ่ม/
ลด
1
นางอเล็กซานดรา ไรช์ (1)(2) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และรักษาการตำแหน่งรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มการตลาด - - -
คู่สมรส   - - -
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ   - - -
2
นายดิลิป ปาล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มการเงิน - - -
คู่สมรส   - - -
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ   - - -
3
นายประเทศ ตันกุรานันท์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มเทคโนโลยี 10,000 หุ้น 10,000 หุ้น -
คู่สมรส   - - -
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ   - - -
4
นางสาวนาฎฤดี อาจหาญวงศ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบุคคล - - -
คู่สมรส   - - -
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ   - - -
5
นายราจีฟ บาวา (3) รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มกิจการองค์กรและพัฒนาธุรกิจ และรักษาการตำแหน่งรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มงานขาย - - -
คู่สมรส   - - -
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ   - - -

หมายเหตุ: ในปี 2561 มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างองค์กรซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งผู้บริหาร ดังนี้