ข้อมูลสำหรับการวิเคราะห์

ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2563