นายทะเบียนสำหรับงานทะเบียนหุ้นและตัวแทนการโอนหุ้น

ประเทศไทย :

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทร.: +662 009 9000
โทรสาร: +662 009 9991
SET Contact Center: +662 009 9999

ติดต่อ

ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ : IR@dtac.co.th